Seznam vítězů 20.ročníku Literární soutěže v anglickém jazyce SP USA

1. kategorie – základní školy a osmiletá gymnázia

1. Štěpán Šmíd- ZŠ TGM Sušice
2. Nikola Rybová- ZŠ Šlapanice
3. Veronika Boguschová – Gymnázium Kladno
4. Jan Kulhánek – ZŠ Cyrila Boudy Kladno
5. Aleš Beran – Gymnázium Kladno

2. kategorie – střední školy a víceletá gymnázia

1. Tereza Löffelmanová – gymnázium Rokycany
2. Filip Findura – gymnázium Tišnov
3. Veronika Navrátilová – gymnáziu Zlín – Lesní čtvrť
4. Petra Šnoblová – gymnázium Kladno
5. Tereza Turzíková – Brno, Tyršova

3. kategorie – vyšší ročníky středních škol a vysoké školy

1. Franziska Nagelová - BG Brno
2. Klára Čápová – BG Brno
3. Tereza Pospíšilová- UK Praha
4. Martina Šímová- UK Praha
5. Tomáš Janeček – MU Brno

Děkujeme všem zúčastněným za pěkné práce a srdečně gratulujeme vítězům.

S vítězi a jejich hosty se těšíme na shledanou na slavnostním vyhlášení v Americkém centru při velvyslanectví
USA v Praze

Tržiště 13, Praha 1
v pátek 22. 6. 2012 12.00 – 14.30 hod.

SP USA
Vzdělávací středisko

Práce jsou dostupné ke stažení zde: SPUSA-Contest-2012.pdf

Fotografie z vyhlášení vítězů literární soutěže SP USA v Americkém centru při velvyslanectví USA v PrazePoznámka: český text týkající se 20. ročníku literární soutěže pro základní, střední a vysoké školy v ČR a SR následuje níže po anglické verzi.

Basic Information:

The Annual SPUSA Writing Contest is an opportunity for Czech and Slovak students to express themselves creatively while developing their English ability.

This year we welcome entries by native speakers as well – will their entries be more creative than the ones submitted by the Czechs and Slovak students?

Each year we invite participants to write on a specific topic. In former years these topics have included among others:

Silence, Colors, The Lessons You've Taught Me or The Globe in the last year.

This year´s topic was: I visited the Earth in 2112

We welcome all ideas and interpretations of the topic.

The entries will judged primarily on originality and quality of thought rather then the standard of English (does not apply to Native speakers category). The competition is supported by the American Embassy and is recommended by The Ministry of Education CR.

Rules:

Entries must be related somehow to the topic, however indirectly. Entries may be in any literary form poetry or prose, fiction on or nonfiction but must be original.

All entries must be written in English on a computer or typewriter within the following word limits:

Junior Category (up to 15 years) 300 words,

Intermediate Category (16 to 18 years) 500 words,

Senior Category (19 to 26 years) 600 words,

Native Speakers Category (18 to 26 years) 600 words.

Literární soutěž SPUSA - 2009

Decisive is the date of birth on the date of the Contest dead-line: March 30th 2012.

Translations or copied works will NOT be accepted.

Entries will NOT be returned to writers, nor will SPUSA enter into correspondence with any contestant.

Contestants all Junior, Intermediate and Senior categories must NOT be native speakers of English.

Previous winners may submit entries; they will NOT be eligible for any prizes but may receive an honorable mention at the prize-giving ceremony, in the booklet of winning entries.

All entries must be submitted with the following information:

Full name

Date of birth

Address

Telephone number

Email address

Place of study (school)

(Voluntarily): How have you learnt about the Contest?

Judging:

Entries will be judged by a Czech and English speaking Committee of writers, educators, and other professionals headed by Mr. Stránský, President of PEN, Czech Writers Club).

Entries can be sent by e-mail to: info@spusa.cz

or by mail to:

Vzdělávací Středisko SPUSA

Na Poříčí 6

110 00 Praha 1

Czech Republic

For more information: on www.spusa.cz

Or call us at (+420) 224 210 813 or cell phone (+420) 608 979 410

On behalf of SPUSA,

Stepanka Manhalova

Literární soutěž SPUSA - 2009  

Česká verze:

Základní informace:

Literární soutěž Společnosti přátel USA umožňuje studentům angličtiny v ČR a SR se kreativně vyjádřit v anglickém jazyce a zároveň se v něm zdokonalit.

Tento rok se těšíme také na příspěvky zaslané rodilými mluvčími ve zvláštní kategorii – budou jejich příspěvky kreativnější než příspěvky zaslané českými a slovenskými studenty?

Každoročně vyhlašujeme téma soutěže, které je stejné pro všechny soutěžící ve všech kategoriích. V posledních letech byste mezi těmito tématy mohli najít např.: Ticho, Barvy, Co jsi mě naučil nebo, téma posledního ročníku soutěže, The Globe.

Téma pro tento rok je:

I visited the Earth in 2112 ( Navštívil/a jsem Zemi v roce 2112)

Vítáme jakékoliv myšlenky, nápady a interpretace týkající se tohoto tématu.

Příspěvky budou posuzovány v první řadě na základě původnosti a literární kvality až v druhé řadě na základě gramatické správnosti (toto pravidlo se nevztahuje na kategorii rodilých mluvčích). Soutěž je podporována Americkým velvyslanectvím v Praze a je doporučena Ministerstvem školství ČR.

Pravidla:

Příspěvky se musí nějakým způsobem dotýkat zadaného tématu. Mohou být napsány v libovolné literární formě : v próze, ve verších, fikci či podle skutečnosti, ale musi být původní.

Příspěvky musí být napsány v anglickém jazyce na počítači či psacím stroji v daných limitech:

Kategorie základních škol (do 15. let) 300 slov,

Kategorie středních škol (16 až 18 let) 500 slov,

Kategorie vysokých škol (19 až 26 let) 600 slov,

Kategorie rodilých mluvčích (18 až 26 let) 600 slov.

Literární soutěž SPUSA - 2009

Rozhodné datum pro příslušnost k jednotlivým katetegoriím se řídí datem narození k uzávěrce soutěže, což je 30.březen 2012.

Překlady či jakkoliv jinak nepůvodní díla nebudou přijata. Plagiátorství jakéhokoliv druhu je nepřijatelné.

Příspěvky nebudou vraceny a SPUSA nebude za běžných okolností vstupovat do korespondence s žádným z účastníků.

Účastníci v kategoriích základních, středních a vysokých škol NESMÍ být rodilými mluvčími anglického jazyka.

Vítězové z dřívějších let mohou zasílat své příspěvky, ale nemohou obdržet hlavní cenu. Budou přizváni na slavnostní vyhlášení vítězů na konci soutěže, kde se dočkají čestného uznání a zároveň budou jejich práce uveřejněny v brožuře s ostatními vítěznými pracemi.

Součástí všech příspěvků musí být:

Jméno a příjmení účastníka

Datum narození

Adresa

Telefonní číslo

E-mailová adresa

Místo studia (škola)

(dobrovolně): Zdroj, ze kterého se účastník dozvěděl o soutěži

Posuzování příspěvků:

Příspěvky budou posuzovány nezávislou komisí složenou ze spisovatelů, vyučujících angličtiny a dalších profesionálů a rodilých mluvčích. Předsedou komise je pan Stránský, spisovatel a bývalý president českého PEN klubu.

Příspěvky mohou být zasílány buď e-mailem na: info@spusa.cz

či běžnou poštou na adresu:

Vzdělávací Středisko SPUSA

Na Poříčí 6

110 00 Praha 1

Více informací:

na telefonních číslech 224 210 813 či mobilní telefon 608 979 410 a na webových stránkách

www.spusa.cz

Za SPUSA,

Štěpánka Maňhalová